Členové nadace

Složení správní a dozorčí rady Nadace pro obnovu kostela sv. Josef v Úhercích

Členové správní rady:
Miroslav Píšek, předseda správní rady
mir.pisek@seznam.cz

Mgr. Vlasta Hanauerová, člen správní rady
vlasta.hanauerova@nyrany.cz

Ing. Jindřich Kugel , člen správní rady

Helena Vítková, členka správní rady

Ing. Jaroslava Bartošová, členka správní rady

Bc. David Melichar, člen správní rady

Členové dozorčí rady:
Jiří Kudrna, předseda dozorčí rady
Jan Fikrle, člen dozorčí rady
Dana Píšková, členka dozorčí rady

Struktura členů nadace byla dána především zájmem jednotlivců o to, aby kostel sv. Josefa v Úhercích nezchátral úplně, byl obnoven a využíván ke společensko – kulturním akcím. Členové nadace pochází jak z Úherec, tak z okolních obcí. Jejich profesní zaměření je různorodé, pracovníci z oblasti životního prostředí, z oblasti sociálních služeb, soukromě hospodařící, sféry obchodní apod.. Věková struktura je různorodá, od 30 let do 65 let.

Nadace byla založena především účelově a to dosažení rekonstrukce kostela sv. Josefa v Úhercích. To je její hlavní náplní. Kulturně politické akce jsou pouze doprovodným prvkem činnosti nadace a konají se podle možností, to znamená do jaké míry díky stavebním pracím je možné vpustit do kostela veřejnost.

Každoročně je kostel zpřístupněn veřejnosti v rámci konání jedné z největších a prvních jarních poutí tzv. Josefská pouť konaná v Úhercích okolo 19.března. V rámci tohoto „dne otevřených dveří“ si může veřejnost ověřit postup prací, zhlédnout výstavu dokumentů ke kostelu a jeho rekonstrukci a v odpoledních hodinách je kostel dán k dispozici církvi pro konání poutní mše.

V rámci významného výročí obce Úherce – 750 let byl kostel zpřístupněn veřejnosti a v prostoru kostela byla instalována rozsáhlá výstava dokumentů nahlížejících do historie a současnosti obce.

Každoroční akcí je „noc kostelů“, konaná celorepublikově na konci května. Kostel je zpřístupněn veřejnosti, jsou konány komentované prohlídky kostela, výstup na věž a zpřístupněna je opět výstava přibližující historii kostela a současný postup prací.

Dle podmínek a podle toho co dovoluje postup rekonstrukčních prací jsou v kostele konány koncerty, zpravidla směrované do období adventu, případně velikonoc. Před vánocemi je v kostele k dispozici občanům betlémské světlo.

Co se týká budoucnosti, tak kostel bude po rekonstrukci využíván výhradně pro společensko – kulturní a případně i politické akce. To je dáno stanovami nadace. Kostel by měl být předán do majetku obce Úherce a ta by měla s tímto majetkem disponovat dle v současné době již stanovených podmínek, to je využívání jako prostorů pro konání společensko – kulturních akcí vlastních, ale i jiných subjektů. Předpokládá se konání koncertů, výstav, přednášek, besed, promo akcí, setkání a dalších společenských akcí. Z části bude možné využít kostel i církví např. pro mše apod..