Členové nadace

Členové nadace

Složení správní a dozorčí rady Nadace pro obnovu kostela sv. Josef v Úhercích

Členové správní rady:
Miroslav Píšek, předseda správní rady
mir.pisek@seznam.cz

Mgr. Vlasta Hanauerová, člen správní rady
vlasta.hanauerova@nyrany.cz

Ing. Jindřich Kugel, člen správní rady

Helena Vítková, členka správní rady

Ing. Jaroslava Bartošová, členka správní rady

Bc. David Melichar, člen správní rady

Členové dozorčí rady:
Bc. Jiří Kudrna, předseda dozorčí rady

Jan Fikrle, člen dozorčí rady

Dana Píšková, členka dozorčí rady

Nadace pro obnovu kostela sv. Josef v Úhercích vznikla 30.08.2006, IČO 264 07 914. Struktura členů nadace byla dána především zájmem jednotlivců o to, aby kostel sv. Josefa v Úhercích nezchátral úplně, byl obnoven, kompletně zrekonstruován a následně využíván pro pořádání  kulturních a společenských akcí, včetně vybraných církevních obřadů. Členové nadace pocházejí jak z obce Úherce, tak z okolních obcí. Jejich profesní zaměření je různorodé, pracovníci z oblasti životního prostředí, z oblasti sociálních služeb, soukromě hospodařící, ze sféry obchodní apod. Věková struktura je různorodá, od 30 let do 65 let.

Nadace byla založena především za účelem rekonstrukce kostela sv. Josefa v Úhercích, to je její hlavní náplní. Kulturně společenské akce jsou pouze doprovodným prvkem činnosti nadace a mohou se konat podle toho, do jaké míry lze zpřístupnit prostor kostela vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v kostele.

Každoročně je kostel zpřístupněn veřejnosti v rámci konání první a jedné z největších jarních poutí – Josefská pouť – která se koná v Úhercích každoročně okolo 19. března. V rámci tohoto „dne otevřených dveří“ si může veřejnost ověřit postup prací, zhlédnout výstavu dokumentů ke kostelu a jeho rekonstrukci, a v odpoledních hodinách je kostel dán k dispozici církvi pro konání poutní mše.

V rámci významného výročí obce Úherce – 750 let od založení obce – byl kostel zpřístupněn veřejnosti a v prostoru kostela byla instalována rozsáhlá výstava dokumentů nahlížejících do historie a současnosti obce.

Každoroční akcí je „Noc kostelů“ konaná celorepublikově na konci května. Kostel je zpřístupněn veřejnosti, jsou konány komentované prohlídky kostela, výstup na věž                 a zpřístupněna je opět výstava přibližující historii kostela a současný postup prací.

Podle toho, co dovoluje postup rekonstrukčních prací, jsou v kostele konány koncerty, zpravidla směrované do období adventu, případně Velikonoc. Před Vánocemi v kostele bývá k dispozici betlémské světlo pro všechny příchozí. Co se týká budoucnosti, tak kostel bude po rekonstrukci využíván výhradně pro společenské, kulturní, případně i politické akce. To je dáno stanovami nadace. Kostel bude předán do majetku obce Úherce a obec by měla s tímto majetkem disponovat dle v současné době již stanovených podmínek, to je využívání jako prostorů pro konání společenských či kulturních akcí vlastních, ale i jiných subjektů. Předpokládá se konání koncertů, výstav, přednášek, besed, promo akcí, setkání     a dalších společenských akcí, včetně vybraných církevních obřadů, např. mší.

Číslo účtu nadace : 35-1661600227/0100 KB Nýřany, Benešova 1118, 330 23 Nýřany